Het Manifest van de Rooie Vrouwen

2 juli 2022

Het Rooie Vrouwen Manifest
De Rooie Vrouwen staan voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. Omdat er vaak sprake is van gestapelde ongelijkheden, die opgeteld extra nadelen opleveren, werken wij aan intersectionele oplossingen. Wij verwelkomen alle mensen die zichzelf als feminist beschouwen en blijven in gesprek met iedereen. Om onze doelen te bereiken werken we samen met iedereen die onze waarden deelt. Wij gebruiken in dit manifest het woord ‘vrouwen’ op plekken waar we iedereen bedoelen die zichzelf niet als de norm beschouwt.
Onze activiteiten, acties en uitingen vallen onder drie pijlers:

Beslisplekken
Wij geloven dat meer vrouwen op beslisplekken leidt tot een eerlijke en toekomstbestendige samenleving. Mensen nemen immers vaak mensen aan die op hen lijken. Meer dan ‘masculien’ of ‘feminien’ leiderschap geloven wij in nieuw leiderschap dat uitgaat van elke individu. Een quotum kan bijdragen aan een meer diverse ‘top’, maar geschiktheid is belangrijker. Daarom stimuleren wij vrouwen om op zichzelf te vertrouwen en aan hun ambities te werken, bijvoorbeeld door het aanbieden van de Hedy d’Ancona Leergang. Daarnaast zijn wij van mening dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie: in een vergrijzend Nederland waarin de betaald-werkende bevolking steeds meer onzekerheid ervaart in relaties, werk en wonen moeten jonge mensen meebeslissen. Meer diversiteit vraagt extra aandacht voor ‘nieuwe mensen’ en aanpassing van voorgaande structuren, zodat er sprake kan zijn van inclusiviteit.

Gelijkheid
Tot 7% van de loonkloof is niet te verklaren. Mannen krijgen meer salaris dan vrouwen, terwijl zij op papier in gelijke mate geschikt zijn, dezelfde functie uitoefenen en evenveel betaalde uren werken. Vrouwen verzetten daarnaast meer onbetaald werk, bijvoorbeeld in het huishouden, op het gebied van mantelzorg en in relatie tot het opvoeden van kinderen. Er is nog altijd sprake van een baarboete en de ongeschreven moederpolitie maakt voltijd werken voor sommige vrouwen ingewikkeld. Wij geloven dat opvoeders een eerlijke keuze moeten krijgen over hoe zij hun gezamenlijke leven inrichten. De kans hierop neemt toe naarmate er aan meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1) geen loonverschillen tussen mannen en vrouwen, 2) goede, flexibele en betaalbare kinderopvang, 3) financiële onafhankelijkheid*, 4) afwezige moederpolitie en 5) focus op oudertaken (ongeacht gender).
*Nu mensen niet meer automatisch in gemeenschap van goederen trouwen, is het belangrijk dat, wanneer de ene partner meer onbetaald werk verricht dan de ander, de financiële inkomsten (inkomen, spaargeld en pensioen) wél gelijk verdeeld en juridisch vastgelegd worden.

Ongewenst gedrag
Grensoverschrijdend gedrag komt voor in veel gradaties en vaak ten nadele van vrouwen. Het is belangrijk dat wij als samenleving blijven praten over wat consent voor een ieder betekent, hoe we onze grenzen kennen en stellen en hoe we andermens grenzen kunnen respecteren. Daarnaast pleiten wij voor meer openheid over seks en relaties. Meer kennis van je eigen lichaam en dat van je partner kan leiden tot een gelijkwaardiger seksleven, wat kan bijdragen aan meer gelijkwaardigheid op andere vlakken. Wij willen geen taboes meer, zodat iedereen zich vrij voelt om te zijn wie die is.
 
 

Het Rooie Vrouwen Manifest

Waar ben je naar op zoek?