7 december 2015

Dat moet anders: manifest naar aanleiding van het ViP-festival op 14 november 2015

Op 14 november is aan Marja Bijl (vice-voorzitter partijbestuur) het dat moet anders manifest uitgereikt. Het manifest is de uitkomst van het jaarlijkse ViP-festival op 14 november 2015. Het ViP-bestuur ondersteunt het manifest. Hieronder de tekst van het manifest.

Dat moet anders!
Manifest naar aanleiding van het ViP-festival 14 november 2015
Socialistisch feminisme vertrekt vanuit gelijkwaardigheid en solidariteit.
Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Een meer gelijke samenleving is mogelijk en wenselijk. Emancipatie is niet het afzweren of bestrijden van individuele verschillen, maar het vinden van maatschappelijke structuren die alle mannen en vrouwen gelijke kansen bieden en mensen echte keuzes laat maken, voor betaald werk, zorg, vrijwilligerswerk of creativiteit en innovatie. Het doorbreken van oude gestaalde machtverhoudingen (bijv. old boys networks) hoort daarbij, ter bevrijding van eenieder en te komen tot nieuwe verbanden en netwerken, gebaseerd op samenwerken en solidariteit vanuit gedeelde idealen.

Actief feminisme is nog steeds nodig en wenselijk, ook binnen onze partij. De Rooie Vrouwen hebben veel goed werk gedaan, maar het is niet af. Afspraken om mannen en vrouwen gelijk te behandelen worden ook in onze partij lang niet altijd nagekomen. Vrouwen moeten op diverse niveaus toch nog vechten voor hun positie. Dat is jammer, want daarmee blijven de kwaliteiten van vrouwen onbenut. Er is veel onderzoek waarin duidelijk wordt dat gemengde teams beter presteren (onderzoek van bijv. Mirjam van Praag). We moeten het samen doen, niet voor elkaar, maar met elkaar. En de vrouwen die vandaag een zichtbare, invloedrijke positie bekleden zijn de rolmodellen voor de generatie vrouwen van morgen.

Het is zaak dat alle partijleden, of je nu volksvertegenwoordiger bent of op een andere manier actief ben in en voor de partij, ieder op hun niveau vechten voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Het zoeken van voldoende goede vrouwen voor de diverse posities in de partij is geen zaak van vrouwen alleen. Het is een verantwoordelijkheid voor een ieder binnen onze partij. Daarvoor is een cultuuromslag nodig. Het is zonde dat talent nu onbenut blijft. Meer nadruk op gelijke participatie blijft nodig.

Oproep aan onze volksvertegenwoordigers in raden, staten, colleges en waterschappen:
1. Geef het goede voorbeeld: zorg dat meer vrouwen in belangrijke functies terecht komen en zorg voor voldoende vrouwen in scouting- en sollicitatiecommissies.
2. Stimuleer: praat met besturen, organisaties en plaatsgenoten over het belang van gemengde teams en vrouwen aan de top. Zet goede initiatieven in het zonnetje.

Oproep aan onze Kamerfractie en bewindspersonen:
3. Stimuleer een meer gelijkwaardige verdeling van het ouderschapsverlof tussen mannen en vrouwen. Zorg dat mannen meer gaan zorgen door goede verlofregelingen en door werkgevers aan te spreken op het feit als hun mannelijke werknemers nauwelijks verlof opnemen of in deeltijd werken. Maak meer werk van het geven van bekendheid aan de regelingen die we hebben gerealiseerd in de wet arbeid en zorg.
4. Zorg voor doorlopende dagprogramma’s op scholen. Buitenschoolse opvang moet altijd ook op de eigen school worden aangeboden.
5. Zorg dat vrouwen zich echt voorbereiden op een zelfstandige toekomst. Iedereen verzekert zich voor brand, maar bijna niemand voor een scheiding (vrij naar Kristen van den Hul). Economische zelfstandigheid is een must.
6. Voordelen voor eenverdieners binnen een gezin met een vrijwillig niet werkende partner moeten verdwijnen. In de discussie moet ook belicht worden dat in gezinnen met een eenverdiener slechts een maal AOW-premie betaald wordt.
7. Voor gelijk werk voor mannen en vrouwen geldt de norm van gelijke beloning, als vrouwen constateren dat ze een andere beloning dan een man krijgen voor gelijk werk wordt dat binnen een jaar gelijkgetrokken. Maak de loonkloof zichtbaar door bijvoorbeeld verplicht in jaarverslagen op te laten nemen hoe salarissen van mannen en vrouwen zich verhouden.
8. Zorg dat ook vrouwen in de bijstand met jonge kinderen indien mogelijk (in deeltijd) werken.
9. Neem het voortouw en spreek je actief uit als feminist. Voer feministisch beleid op ieder terrein. Dus niet; we voeren beleid op bijv. handel, samenwerking, investeringen en feminisme/vrouwenparticipatie. Maar; we voeren beleid op verschillende terreinen en bij elk daarvan nemen we het feministisch aspect in ogenschouw.
10. De economische zelfstandigheid van vrouwen mag nooit als ruilmiddel gebruikt worden in de onderhandelingen over belastingverlaging.
11. De aanpak van en voorkomen van sexueel en huiselijk geweld en stalking moet hoger op de politieke agenda. Bij het opleggen van een contactverbod moet dat gelden voor alle vormen van contact (dus ook voor post en sms). Pestporno verspreiden (zoals het zonder toestemming verspreiden van filmpjes via internet) wordt ook beschouwd als sexueel geweld.

Oproep aan ons (partij/afdeling/gewest)bestuur:
12. Neem gelijke vertegenwoordiging serieus. Vrouwen in de PvdA worden serieus genomen en maken deel uit van alle geledingen. Niet alleen op kandidatenlijsten, maar ook bij onderhandelingsteams, campagneteams en sollicitatiecommissies. Vooral ook in teams die onderhandelen over regerings- en collegedeelname is de bijdrage van vrouwen essentieel.
13. Wanneer besturen van gewesten en afdelingen niet voldoen aan het 30% quotum pleiten wij voor een financiële sanctie.
14. De PvdA gaat meer werk maken van een minder masculiene cultuur, haantjesgedrag wordt niet positief gewaardeerd.
15. Er komt een quotum voor mannen in besturen (bijv. maximaal 60%). (Toelichting: dit is het omgekeerde van het vrouwenquotum en is gebaseerd op de onderzoeken dat gemengde teams tot veel betere resultaten leiden, buiten dat is het gewoon wenselijk een representatieve vertegenwoordiging te hebben).

Oproep aan onze Europarlementariërs:
16. Nederland maakt zich in Europa sterk voor meer evenredige vertegenwoordiging en pakt nu echt door op het gebied van invoeren van quota in vertegenwoordigende lichamen en besturen.
17. Kandidaat-lidstaten moeten aantonen dat ze vrouwen zien en behandelen als gelijkwaardige burgers. Wetgeving mag niet discriminerend zijn voor vrouwen. Economische zelfstandigheid moet vanzelfsprekend zijn. Het is nog niet overal goed geregeld, maar het streven moet wel zijn gelijkwaardigheid en economische zelfstandigheid voor mannen en vrouwen.
18. Elke lidstaat heeft het VN-vrouwenverdrag geratificeerd en handelt daar ook naar.

Oproep aan onszelf:
19. Wees solidair met andere vrouwen in de partij en steun elkaar.
20. Selecteer zelf een vrouw als je de kans hebt!
21. Feminisme is een besmette term geworden. Veel vrouwen voelen zich hier niet door aangesproken. Koester de geschiedenis. Leg uit waar het feminisme vandaan komt. Geef feminisme weer een goede naam.
22. Het zien van vrouwen als lustobject en gebruiksvoorwerp wordt weer steeds meer geaccepteerd. Als je er iets van zegt ben je een zeur, dat moet anders! Durf je uit te spreken.